fbpx
Hore

Pravidlá súťaže FB

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Na leto nový iPad”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži „Na leto nový iPad“ (ďalej len „Súťaž“), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: SENIOR HOME CARE o.z.

Sídlo: Lihoveckého 1, 96001 Zvolen

IČO: 51784106

DIČ: 2120993391

Zapísaný v registri: MV SR, číslo: VVS/1-900/90-53940

 1. Termín konania súťaže

2.1       Súťaž sa uskutoční v období od 20.5.2021 do 20.6.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

 1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

3.1       Účastníkom súťaže môže byť iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt, alebo doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky (ďalej len „Súťažiaci“), ktorá vytvorí komentár s odpoveďou na otázku pod Súťažný príspevok (post) na facebookovej stránke „Solid Care – opatrovanie v Nemecku“, https://www.facebook.com/SolidCareSK v čase konania súťaže. Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do žrebovania.

3.2       Súťažiaci sa môžu do Súťaže zapojiť len jedenkrát v čase trvania Súťaže a Výhercom sa Súťažiaci môže stať iba raz.

3.3       Organizátor môže na základe svojho vlastného uváženia vylúčiť z účasti na Súťaži tie príspevky Súťažiaceho, ktoré sú aj napriek odpovedi na uvedenú otázku v ostatnej časti hanlivé, urážlivé alebo iným spôsobom nevhodné alebo priečiace sa dobrým mravom alebo zákonu.

 1. Podmienky účasti v súťaži:

4.1       Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby Súťažiaci vytvoril komentár s odpoveďou na otázku pod Súťažný príspevok (post) na facebookovej stránke „Solid Care – opatrovanie v Nemecku“, https://www.facebook.com/SolidCareSK v čase konania súťaže.

4.2       Účasťou na Súťaži Súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracúvaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.

 1. Výhra

5.1       Výhrou v súťaži je iPad 10.2 32GB WiFi Vesmírne Sivý 2019.

 1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

6.1       Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do Súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených Súťažiacich. Žrebovanie bude vykonané Organizátorom bez prítomnosti verejnosti náhodným výberom.

6.2       Meno výhercu zverejní Organizátor označením jeho FB mena v komentári pod príspevkom, pod ktorým sa zapojil do Súťaže. Taktiež ich bude kontaktovať písomne osobnou správou na Facebooku (cez Messenger), na ktorú je výherca povinný reagovať v lehote 48 hodín. V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie za účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.

 1. Spôsob odovzdania výhry

7.1.      Výherca je povinný poskytnúť Organizátorovi Súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu Súťaže súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry.

7.2.      Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje výhercovi zánik jeho práva na výhru. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.

7.3.      Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracúvanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke Organizátora na sociálnej sieti Facebook.

 1. Ochrana osobných údajov

8.1       Odpovedaním pod post na Facebookovej stránke Organizátora Súťažiaci udeľuje Organizátorovi ako prevádzkovateľovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a súčasne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a v prípade Výhry súčasne aj v rozsahu korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt počas celej doby trvania Súťaže, a to na účel prevádzkovania Súťaže (napr. realizácia Súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry).

8.2       Organizátor ako prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely.

8.3       Poučenie:

 • Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a Organizátor ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Súťažiaci má právo na informácie, odpis a opravu osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať, a to na emailovej adrese solidcare@soldicare.sk.
 • Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva dotknutej osoby sú upravené najmä v druhej hlave zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.
 • Osobné údaje, ktoré Súťažiaci poskytne Usporiadateľovi, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je Súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať Usporiadateľa.
 • V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu a po podaní námietky budú tieto osobné údaje zlikvidované.
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov Súťažiaci udeľuje na dobu určitú a má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade neudelenia súhlasu alebo jeho odvolania, nie je účasť v Súťaži možná.
 1. Záverečné ustanovenia

Každý Súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

Vo Zvolene, dňa 17.5.2021